Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De integraal kindcentrum raad (IKC-Raad)

Elk kindcentrum heeft verplicht een medezeggenschapsraad (de IKC-Raad) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de IKC-Raad indirect invloed uitoefenen op dit beleid. Heeft u vragen en/of opmerkingen aan de IKC-Raad? Stuur dan een e-mail naar: mr.raam@kiemuden.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. 

-  Klik hier voor de actie- en besluitenlijst.

Wie zitten er in de IKC-Raad?

De IKC-Raad bestaat uit ouders en personeel van onderwijs en opvang. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. In ons kindcentrum bestaat deze uit vier medewerkers en drie ouders. We zijn nog op zoek naar een ouder vanuit de opvang! Dus wilt u mee denken over allerlei onderwerpen binnen ons IKC, meldt u dan aan via en stuur een email naar bovenstaand emailadres.
De ouders worden via verkiezingen, door andere ouders gekozen.
De oudergeleding bestaat uit: Daniël van Bussel, Lotte Kuijpers en Hanneke van Riel (voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit: Simone van der Goor, Rianne Jeurninck, Simone van der Steen en Emmy van der Wielen (zie foto).

Taken IKC-Raad 

De IKC-Raad praat mee over alles wat met het kindcentrum te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De IKC-Raad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de IKC-Raad staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

-   Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen belangrijk zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het bestuur en de directie advies vragen aan de IKC-Raad. Het bestuur moet reageren op ieder advies dat de IKC-Raad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gedragenheid
We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Dit willen we bereiken door: 
-   Inzicht te blijven houden in diverse beleidsstukken, waarbij advies en instemming van de IKC-Raad nodig is. Denk aan begroting, formatieplan etc. 
-   De directie te informeren, adviseren en waar nodig kritische vragen te stellen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

Doelen 2019-2020

De doelen van de IKC-Raad voor dit schooljaar zijn: 
- Één ouder vanuit de opvang neemt deel aan de IKC-raad.
- Verdere professionalisering van de IKC-raad.
- Kennis van regels en vormgeving van opvang en onderwijs in de nieuwe IKC-raad.
- Verbeteren van de communicatie van de IKC-raad naar onze achterbannen (van ouders en medewerkers).

Wanneer komt de IKC-Raad bij elkaar?

De IKC-Raad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, in de personeelskamer van ons IKC. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. 
De vergaderingen van de IKC-Raad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. 
Wilt u een onderwerp in de IKC-Raad besproken hebben, neem dan contact op met een lid van deze raad of stuur een e-mail naar bovengenoemd mailadres. Wij horen graag van u!