Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De oudervereniging (OV)

Iedere ouder of verzorger die een kind binnen ons kindcentrum heeft, kan lid worden van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. Deze stelt zich tot doel de opzet en de organisatie van activiteiten in en rondom het kindcentrum namens de ouders te organiseren.
De OV coördineert diverse werkgroepen van ouders, die zich hier voor in willen zetten. Tevens regelt zij de financiering van deze activiteiten via onder andere de ouderbijdrage. Elke ouder met belangstelling om deel te nemen in de oudervereniging of in één van de werkgroepen kan zich hiervoor kandidaat stellen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aan de ouderraad, kunt u de OV bereiken door een email te sturen naar: ovspringplankuden@kiemuden.nl. krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

-  
Bekijk de notulen van de vergaderingen.
-   Bekijk de notulen van de algemene ledenvergadering.
-   Klik hier voor aanmelding van lidmaatschap van de oudervereniging.
 

Werkwijze van de oudervereniging

De oudervereniging vergadert ongeveer één keer per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden die toegankelijk is voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de ouderraad zijn opgenomen in de archiefmap van de ouderraad. Deze staat ter inzage op school.

Wie zitten er in de oudervereniging? 

De oudervereniging bestaat uit ouders en leerkrachten. Dit schooljaar zijn dat: Claudy van de Heuvel (voorzitter), Anouk van de Bungelaar (penningmeester), Joke Aldenhoven (secretaris), Monique van Aalst, Charlotte van Amelsvoort, Joris Biemans, Hanneke van den Broek (leerkracht), Wim Mank (leerkracht) en Elle Verstegen (leerkracht).

-   Contactgegevens van de OV.

 

De ouderbijdrage

Een groot deel van de financiering van activiteiten vallen buiten de exploitatie van het kindcentrum. Daarvoor stelt de oudervereniging geld beschikbaar, op basis van een geldelijke bijdrage van de leden van de oudervereniging, waarvan ouder(s) en/of verzorger(s) lid zijn. De begroting wordt telkens aan het begin van het schooljaar gemaakt. Op basis hiervan wordt de vastgestelde ouderbijdrage ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de oudervereniging. De ouderbijdrage is jaarlijks en voor maximaal drie kinderen.

Ouderactiviteiten

Op tal van manieren zijn ouders betrokken bij het onderwijs aan onze school en bij het organiseren van festiviteiten. Enkele voorbeelden zijn de spelmiddag bij de kleutergroepen, de timmerhoek, knutselmiddagen en de EHBO-cursus van groep 8. Maar ook bij de voorbereiding en uitvoering van musicals, sport- en spelactiviteiten e.d. maken wij graag gebruik van de diensten van ouders. Naast al dit soort activiteiten zijn er ook speciale taken waarvoor de volgende werkgroepen in het leven zijn geroepen:

Werkgroep Carnaval

De werkzaamheden bestaan o.a. uit boodschappen doen, school versieren en ranja schenken met carnavalsviering. 

Werkgroep Hoofdluis

Om het hoofdluisprobleem zo goed mogelijk onder controle te houden, is er een werkgroep ingesteld. De werkgroep houdt vijf keer per schooljaar een controle. Deze controle worden bij alle kinderen gedaan en moeten gezien worden als een ondersteuning van de controles thuis want de verantwoording ligt bij de ouder(s)/ verzorger(s).

Werkgroep Kerstmis

De werkzaamheden vinden plaats vanaf half december tot de kerstvakantie en bestaan o.a. uit de school versieren, boodschappen doen, helpen tijdens de kerstviering. Tijdens het kerstdiner van de kinderen zorgen voor een gezellig plekje op het schoolplein waar de ouders samen kunnen komen voor een hapje en drankje. 

Werkgroep Koken

Een groep ouders gaat aan de slag om samen met kinderen te gaan koken. Elke groep wordt, om toerbeurt in kleinere groepen verdeeld en deze groepjes krijgen de kans om volgens een uitgekiend recept heerlijke gerechten klaar te maken. Uiteraard leren de kinderen ook om, nadat er gesmuld is, alles samen op te ruimen.
  

Werkgroep Oud papier

Elke derde maandag en de hierop volgende dinsdag (ook in de vakanties, maar niet op feestdagen) wordt in de wijk Raam het oud papier opgehaald. Dit gebeurt door een groep ouders die dit vrijwillig voor de school doen. De opbrengst van het oud papier wordt besteed aan allerlei zaken waarvoor de school onvoldoende middelen heeft. Het beheer er van geschiedt in overleg tussen team en ouderraad.

Werkgroep Parochie

Vanuit de parochie St. Petrus zijn er drie werkgroepen actief: Gezinsviering, Eerste Heilige Communie en Vormsel.

Werkgroep Sinterklaas

De werkzaamheden vinden plaats van eind september tot 5 december. Dit bestaat o.a. uit cadeautjes uitzoeken en inpakken, school versieren, met de kinderen pepernoten bakken, boodschappen doen en op 5 december de Sint en pieten ondersteunen en lunch verzorgen. Aan het begin van de activiteiten komt de werkgroep bij elkaar om een taakverdeling te maken. Veel activiteiten zijn overdag, maar cadeautjes inpakken en school versieren kan ook in de avonduren.

Werkgroep Verkeer

Aangesloten bij de gemeenschappelijke verkeersouders in de gemeente Uden. Zij zijn betrokken bij diverse verkeersprojecten binnen het kindcentrum en stimuleren de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school.  

Dank-je-wel-ochtend

Één keer per jaar wordt er binnen het kindcentrum door het team een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de leerlingen om alle ouder(s) en/of verzorger(s) te bedanken voor hun medewerking tijdens de diverse activiteiten.

Afbeeldingsresultaat voor oudervereniging