Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Integraal kindcentrum Raam (IKC Raam)

Samenwerking

Een plek waar ieder kind centraal staat! Integraal kindcentrum Raam is een plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. 
IKC Raam biedt Opvang, Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding en Ontspanning met één pedagogische aanpak voor kinderen van 0-13 jaar onder één dak.

IKC Raam bestaat uit twee partners: 
-  Kinderopvang Kanteel biedt voor,- en naschoolse opvang voor kinderen. Daarnaast kunnen ouders de jongste (0-4) kinderen toevertrouwen aan de pedagogisch medewerker van de kinderopvang Kanteel voor een dagopvang. 
-  Peuteropvang de Harlekijn biedt een programma voor  kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier leren de kinderen spelend te leren en lerend te spelen, met dezelfde aanpak als in de opvang. Er is een pedagogisch beleid opgesteld voor kindcentrum Raam. 
-  Basisschool de Springplank verzorgt het onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar.

Integraal

-  Spelend leren, lerend spelen.
-  Eén ononderbroken ontwikkeling voor kinderen
   van 0-13 jaar.
-  Eén pedagogisch klimaat.
-  Herkenbare stijl van omgaan met elkaar. 
-  Herkenbare stijl van onderwijs (VVE).
-  Opbrengstgericht kindcentrum.
-  Elk kind de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen als wereldburger.
-  Een ontmoetingsplek, een rol in de gemeenschap.
-  Sociale cohesie, contact met de buurt; uitnodigen bij speciale dagen bv. de eindmusical.
-  Aandacht voor duurzaamheid.
-  Ieder kind heeft thuis nabij: onderwijs, opvang, zorg, vrije tijd.
-  Warme overdracht (zie hieronder).
-  Werkgroep samenwerking.
-  Gezamenlijke studiedagen.
-  Een breed team.
-  Gezamenlijke vieringen; kinderboeken, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Koningsspelen, laatste schooldag.
-  Gezamenlijke activiteiten; samen koken, spelletjes, techniek en buiten spelen.
-  Soepele overgang naar de basisschool; ontmoeten, herkennen
-  Gezamenlijk gebruik ruimtes.

Eén pedagogisch klimaat

IKC Raam heeft één pedagogisch kader opgesteld. We hanteren dezelfde gedragsregels en voeren een pedagogisch beleid t.o.v. de kinderen. We spreken dezelfde taal en spreken elkaars kinderen en ouders aan.

Onderwijs en Ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen allemaal naar eigen aanleg en talent. We kijken goed naar de ontwikkeling van alle kinderen.  In het dagelijks werk sluiten we aan bij de ontwikkelingen van alle kinderen.  Al onze medewerkers zijn professioneel in het observeren en begeleiden van de ontwikkelingen van kinderen.  Er wordt gewerkt met het VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) wat goed aansluit bij het programma van de onderbouw. Het arrangement wordt begeleid door pedagogische medewerkers en tutoren die voor het VVE-programma een opleiding hebben gevolgd. Soms is extra oefening/begeleiding o.l.v. de tutor nodig en zijn we in staat om met het VVE-programma deze kinderen extra te begeleiden.  Die ontwikkeling wordt voortgezet in groep 1 van het basisonderwijs. 

Overdracht

Wanneer kinderen binnen ons IKC zijn aangemeld, vindt de warme overdracht plaats. Een warme overdracht wil zeggen dat alle kinderen worden besproken zodat er een zo goed mogelijke doorgaande ontwikkelingslijn kan worden gevolgd.  Er is een vloeiend verloop naar de basisschool. Kinderen die bijna 4 jaar zijn, komen af en toe al in de groep wennen. Ook ontmoeten ze elkaar met buitenspelen. Op deze manier raken ze al vertrouwd met de kinderen en begeleiders waar ze terecht komen. Daarnaast worden er activiteiten gepland waarbij de kinderen van de peuteropvang, de dagopvang én de kinderen van groep 1-2 intensiever gaan samenwerken zodat de overgang naar groep 1-2 goed verloopt.  

Vieringen

In het IKC werken we samen met opvang en onderwijs aan activiteiten. Iedere vrijdag vóór een vakantie is er een gezamenlijke viering zoals; afsluiting Kinderboekenweek, Kerst, carnaval, Koningsspelen en de laatste schooldag. De viering vindt plaats in de gymzaal van de school. Ouders zijn welkom om de viering bij te wonen.

Projecten

Ook wordt er gewerkt aan gezamenlijke projecten waarbij het hele IKC met hetzelfde project bezig is. Denk hierbij aan thema’s als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, einde schooljaar, jubilea etc.

Activiteiten

Wanneer er speciale activiteiten georganiseerd worden, betrekken de drie partners elkaar daarbij. Dit gebeurt o.a. tijdens het koken met kinderen o.l.v. ouders. Dat gebeurt twee keer per jaar. Ook bij het Zomerfeest komen de kleinste kinderen even op visite.

Samenwerking ‘Groot en klein’

Samenwerking wordt in de praktijk gerealiseerd doordat groot en klein elkaar ontmoeten. Kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) verzorgen activiteiten met de jongere kinderen. Hier valt te denken aan: voorlezen, technieklessen samen uitwerken, buiten spelen.

Open Avond

Op de algemene open avond worden alle ouders uitgenodigd. Dit is meestal in de tweede maand van het schooljaar. Er wordt een gastspreker uitgenodigd met een onderwerp dat alle ouders aanspreekt, te denken valt aan; gezonde voeding, Tripple P (opvoeding), het belang van het thuis lezen etc.

Studiedag Raam

Eenmaal per jaar wordt een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers vanI KC Raam. Het thema is verbinden en verbeteren.   

Stuurgroep

Eenmaal per maand komt de stuurgroep bij elkaar om beheer, beleid en praktische afstemming te bespreken.

Werkgroep samenwerking

Vijf keer per jaar komt de werkgroep samenwerking bijeen om afstemming en activiteiten te plannen, te evalueren en te verbeteren.