Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De Kindcentrum Raad (KC-Raad)

Elk kindcentrum heeft verplicht een medezeggenschapsraad (de KC-Raad) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de KC-Raad indirect invloed uitoefenen op dit beleid. Heeft u vragen en/of opmerkingen aan de KC-Raad? Stuur dan een e-mail naar: kr.raam@kiemuden.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. 

-  Klik hier voor de actie- en besluitenlijst.
-  Activiteitenplan Kindcentrum Raad.

Wie zitten er in de KC-Raad?

De KC-Raad bestaat uit ouders en personeel van onderwijs en opvang. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. In ons kindcentrum bestaat deze uit vier medewerkers en drie ouders. We zijn nog op zoek naar een ouder vanuit de opvang! Dus wilt u mee denken over allerlei onderwerpen binnen ons IKC, meldt u dan aan via en stuur een email naar bovenstaand emailadres.
De ouders worden via verkiezingen door andere ouders gekozen.
De oudergeleding bestaat uit: Daniël van Bussel, Lotte Kuijpers en Tessa van der Loop.
De personeelsgeleding bestaat uit: Miranda Loeffen en Patty Spoor (opvang), Marieke van der Steen, Simone van der Steen (voorzitter) en Emmy van der Wielen (secretaris) (onderwijs). Zie foto.

Taken KC-Raad 

De KC-Raad praat mee over alles wat met het kindcentrum te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De KC-Raad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de KC-Raad staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

-   Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen belangrijk zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het bestuur en de directie advies vragen aan de KC-Raad. Het bestuur moet reageren op ieder advies dat de KC-Raad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gedragenheid
We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Dit willen we bereiken door: 
-   Inzicht te blijven houden in diverse beleidsstukken, waarbij advies en instemming van de KC-Raad nodig is. Denk aan begroting, formatieplan etc. 
-   De directie te informeren, adviseren en waar nodig kritische vragen te stellen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

Doelen 2020-2021

De doelen van de KC-Raad voor dit schooljaar zijn: 
- Één ouder vanuit de opvang neemt deel aan de KC-raad.
- Verdere professionalisering van de KC-raad.
- Kennis van regels en vormgeving van opvang en onderwijs in de nieuwe KC-raad.
- Verbeteren van de communicatie van de KC-raad naar onze achterbannen (van ouders en medewerkers).

Wanneer komt de KC-Raad bij elkaar?

De KC-Raad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, in de personeelskamer van ons KC. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. 
De vergaderingen van de KC-Raad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. 
Wilt u een onderwerp in de KC-Raad besproken hebben, neem dan contact op met een lid van deze raad of stuur een e-mail naar bovengenoemd mailadres. Wij horen graag van u!


Kalender

zo 08 - 08
Verjaardag juf Monique
di 10 - 08
Verjaardag juf Emmy
za 28 - 08
Verjaardag juf Anne
do 02 - 09
Studiedag leerkrachten
vr 03 - 09
Verjaardag juf Suzanne