Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De Kindcentrum Raad (KR)

Elk kindcentrum heeft verplicht een medezeggenschapsraad (de KR) die meepraat, meedenkt en adviseert over het beleid. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de KR indirect invloed uitoefenen op dit beleid. Heeft u vragen en/of opmerkingen aan de KR? Stuur dan een e-mail naar: kr.raam@kiemuden.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. 

-  Activiteitenplan KR.

Wie zitten er in de KR?

De KR bestaat uit ouders en personeel van onderwijs en opvang. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. In ons kindcentrum bestaat deze uit vier medewerkers en drie ouders. We zijn nog op zoek naar een ouder vanuit de opvang! Dus wilt u mee denken over allerlei onderwerpen binnen ons IKC, meldt u dan aan via en stuur een email naar bovenstaand emailadres.
De ouders worden via verkiezingen door andere ouders gekozen.
De oudergeleding bestaat uit: Daniël van Bussel (onderwijs), Lotte Kuijpers (onderwijs) en Tessa van der Loop (onderwijs en opvang).
De personeelsgeleding bestaat uit: Daisy Haefkens (opvang), Marieke van der Steen (secretaris, onderwijs), Simone van der Steen (voorzitter, onderwijs). Zie foto.

Taken KR 

De KR praat mee over alles wat met het kindcentrum te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De KR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de KR staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

-   Lees meer over de Wet medezeggenschapsraad op scholen.

Instemmingsrecht onderwijs
 Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen belangrijk zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.


Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het bestuur en de directie advies vragen aan de KR. Het bestuur moet reageren op ieder advies dat de KR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gedragenheid
We streven naar een beleid dat breed gedragen wordt door zowel leerkrachten als ouders. Dit willen we bereiken door: 
-   Inzicht te blijven houden in diverse beleidsstukken, waarbij advies en instemming van de KC-Raad nodig is. Denk aan begroting, formatieplan etc. 
-   De directie te informeren, adviseren en waar nodig kritische vragen te stellen over uiteenlopende beleidsstukken en -onderwerpen.

Doelen 2022-2023

De doelen van de KR voor dit schooljaar zijn: 
- Het verder ontwikkelen en verbeteren van een open en benaderbare KR waar de communicatielijnen met onze achterbannen (ouders en medewerkers) kort en doeltreffend zijn.
- Ouderbetrokkenheid: Ouders weer in de school!

- Verdere professionalisering van de KR.
- Één ouder vanuit de opvang neemt deel aan de KR.
- Raam onderwijs en Raam opvang worden meer één.

Wanneer komt de KR bij elkaar?

De KR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, in de personeelskamer van ons KC. De data kunt u vinden op de kalender op deze site. 
De vergaderingen van de KR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. 
Wilt u een onderwerp in de KR besproken hebben, neem dan contact op met een lid van deze raad of stuur een e-mail naar bovengenoemd mailadres. Wij horen graag van u!