Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

IKC RAAM is een kindcentrum waar kinderen:

• plezier beleven
• erbij horen
• zich veilig voelen
• zichzelf kunnen zijn
• leren samenwerken
• samen ‘vieren’
• er voor elkaar zijn
• zelfstandig zijn
• verantwoordelijk zijn
• leren ‘leren’
• zich breed ontwikkelen
• duidelijkheid krijgen
• structuur ervaren
• zich voorbereiden op de toekomst...

Passie - Verantwoordelijkheid - Samen

In IKC Raam komen de kinderen met plezier en voelt iedereen zich thuis. We vinden het een voorwaarde dat iedereen zich veilig voelt. Leerkrachten hebben grote passie voor het vak. Hoge betrokkenheid van de leerkracht leidt tot hoge betrokkenheid van kinderen. Het hoogst haalbare doel dat we voor ogen hebben, is het beste uit de kinderen halen. Kinderen, ouders en medewerkers van school, allen zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Er is een hoge ouderbetrokkenheid. Ouders zetten zich op diverse manieren in bij activiteiten.

Wij geloven in de brede ontwikkeling van kinderen, waardoor kinderen de kans krijgen zich breed, veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Samen helpen we kinderen steeds een stapje verder naar de toekomst. 

Samen leren, samen zijn, samen leren er te zijn

Samen betekent zorg hebben voor elkaar en leren samenwerken. Middels coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. Medewerkers en kinderen zetten hun kwaliteiten in, om een ander te helpen. Groot en klein zijn verbonden met elkaar. Samen betekent ook intensieve samenwerking met ouders. We hebben een hoge ouderbetrokkenheid, ouders denken en acteren mee.
Leren betekent dat wij ‘het beste’ uit kinderen halen op een manier die past bij het kind: ‘ontwikkeling op maat’. 
Zijn is voor kinderen en werknemers belangrijk, het houdt in, dat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Authenticiteit en autonomie zijn daarbij belangrijk. Je beste dat je kunt worden is jezelf!

Missie

IKC Raam staat voor goed onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. Kinderen krijgen de nodige kennis, vaardigheden en attituden om hun kansen in het vervolgonderwijs en de maatschappij te maximaliseren. Om dit te bereiken maken wij gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar; het team, de ouders en de kinderen. Om tot goed en effectief leren te komen, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen op school. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij een basisvoorwaarde. Duidelijke regels die door iedereen worden nageleefd en een positieve benadering. Het is belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen, zodat het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Bij ons op school krijgt ieder kind gelijke kansen.

Visie

Op IKC Raam streven we ernaar dat alle kinderen effectief leren. Door onze kinderen veel kennis aan te bieden, kunnen ze nog meer kennis opdoen en deze toepassen in vaardigheden. Zo werken wij aan toekomstbestendig leren. Wij doen dit niet alleen in reken-, taal-en leeslessen maar wij passen dit ook toe in de andere vakken. Wij zorgen voor goed en effectief onderwijs doordat leerkrachten zich continu professionaliseren. Zij analyseren, d.m.v. toetsen en observaties, hoe de kinderen in de klas het doen en stellen daarop hun onderwijs bij. Het is belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Op die manier kunnen we samenwerken. Onze lerende organisatie is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Wij houden onze visie actueel, onderzoeken nieuwe inzichten en maken keuzes waardoor we kunnen blijven focussen op het leren en onze doelstellingen. Onze visie hebben we verder uitgewerkt in vier onderdelen: Visie op leren, visie op organiseren van het leren, visie op professionaliteit, visie op veranderen. Deze visie geeft richting aan de keuzes die wij als school maken.

Wij zijn een Professionele leergemeenschap

PLG staat voor professionele leergemeenschap. We zijn een lerende organisatie met hoge mate van samenwerken. Op IKC Raam gaan we voor kwalitatief goed en stevig onderwijs, waarbij in een fijn en veilig pedagogisch klimaat stevig geleerd wordt. We hebben een sterke visie op onderwijs en visie op hoe kinderen leren.

Ons onderwijs en de keuzes die we maken worden zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten. In tegenstelling tot veel andere scholen, kiezen we ervoor om vanuit kennisintensief curriculum samen te leren. Vanuit deze basis van kennis, volgt het aanleren van vaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. Vanuit ons streven om alle kinderen zo goed mogelijk te laten leren, is effectiviteit een belangrijk uitgangspunt bij ons op school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de kinderen, vanuit een positieve benadering. 

Doel

Alles wat we doen is in het belang van onze kinderen en zal leiden tot hogere leerresultaten.

We blijven ons ontwikkelen tot een goed functionerende professionele leergemeenschap waarin het team met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel blijft werken aan professionaliteit, vakmanschap en verbetering van het onderwijsprogramma.

De ideeën achter PLG:

-        Zorgen dat alle kinderen leren;

-        Professionele samenwerkingscultuur.

-        Werken in een Professionele Leergemeenschap

Met ons onderwijs streven we ernaar om iedere dag het maximale uit ieder kind te halen. Dat betekent niet dat ieder kind op hetzelfde niveau de school verlaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten schitteren binnen de eigen mogelijkheden. 

Wij realiseren dit door:

  1. Een heldere en gedeelde visie;

  2. Hoge normen en verwachtingen voor alle kinderen;

  3. Persoonlijk leiderschap;

  4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie;

  5. Curriculum, instructie en toetsen in samenhang met de leerdoelen;

  6. Frequente controle op de kwaliteit van het leren en lesgeven;

  7. Gerichte professionele ontwikkeling;

  8. Ondersteunende leeromgeving;

  9. Hoge mate van ouderbetrokkenheid.

Omdat ieder kind een kans verdient om, elke dag weer, het beste uit zichzelf te halen.